Persondata

Hos Midt Revision ApS bestræber vi os på hele tiden at følge gældende lovgivning. Det gælder ligeledes med hensyn til reglerne i databeskyttelsesloven og persondataforordningen, og det er vigtigt for os, at dine personoplysninger behandles sikkert og trygt. Når vi skal udføre en opgave for dig, modtager vi en række personoplysninger om dig og din virksomhed. Vi er derfor i henhold til databeskyttelsesloven og persondataforordningen forpligtet til at give dig en række oplysninger. Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med os, hvordan du kan få indsigt i de oplysninger, vi har om dig, hvorfor vi behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes. Oplysningerne kan du finde under punkterne nedenfor.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os

Midt Revision APS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vore kontaktoplysninger fremgår her på hjemmesiden.

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Typisk indhenter, viderebringer og behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med, at vi udfører en opgave for dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med udarbejdelse af dit årsregnskab, din bogføring eller i forbindelse med general rådgivning. I den forbindelse kan det være, at vi bliver nødt til at indhente en række oplysninger hos andre eksterne parter, for at kunne løse vores opgaver for dig. Det kunne f.eks. være fra SKAT, tingbogen, din bank eller din advokat.
Retsgrundlaget er derfor som udgangspunkt persondataforordningens regler, da behandlingerne er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser overfor dig.
Derudover indhenter og behandler vi dit personnummer, når det er nødvendigt, hvilket f.eks. det er, hvis vi skal indberette dine skattemæssige oplysninger til SKAT. Det følger af skattelovgivningen. I henhold til hvidvaskreglerne er vi ligeledes i visse tilfælde forpligtet til at bede om dit sygesikringsbevis og kørekort, og dermed dit personnummer.
Retsgrundlaget i en sådan situation vil derfor være databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da det følger af lovgivningen, at vi skal have dit personnummer. Det kan også være at du fungerer som kontaktperson hos en af vores leverandører eller vores samarbejdspartnere.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, mailadresse og fysisk adresse. Derudover behandler vi dit personnummer.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Hvis vi udfører en opgave for dig, kan vi videregive dine personoplysninger til det offentlige, f.eks. SKAT eller andre aktører, f.eks. din bank eller din advokat. Vi videregiver alene dine oplysninger såfremt du på forhånd har godkendt dette i form af et aftalebrev eller på anden vis. Herudover videregiver vi ikke dine oplysninger til andre.

Vi bruger dog databehandlere i vores behandling af dine personoplysninger. Bl.a. benytter vi et eksternt bogføringssystem, ligesom vi bruger et eksternt lønadministrationssystem.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser, herunder efter bogføringsloven, hvidvaskloven og de revisoretiske regler. Efter Hvidvaskloven skal kunders personfølsomme data slettes 5 år efter endt kundeforhold.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du her på hjemmesiden.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysningerne om dig jf. pkt. 5
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Retten til at kalde samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at kalde dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.
Hvis du vælger at kalde dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt og kan medføre, at vi kun delvist eller slet ikke kan fortsætte behandlingen af dine opgaver.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Øvrige oplysninger

Dine oplysninger bliver ikke udsat for profilering eller automatisering, og vi har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver.